STOITCHKOV :  ALEJANDRO FERRER FELIP        (2 grogas)       1 Partit

EL PRAT :  ALEJANDRO BELLES SANCHEZ          (2 grogas)        1 Partit